Wildlife Conservation
Science and Education

Invasieve soorten

Invasieve soorten vormen overal ter wereld een van de grootste bedreigingen voor de fauna. Dit geldt in het bijzonder voor kleine eilanden. Bij Wildconscience voelen we ons geroepen om uw organisatie te ondersteunen bij het zo humaan mogelijk controleren en uitroeien van deze soorten when it is a management option. Wij hebben uitgebreide ervaring met invasieve planten en dieren in terrestrische en aquatische gebieden en zodoende de juiste expertise in huis om effectieve uitroei- en controleprojecten op te zetten en uit te voeren. Daarnaast kunnen we met doelgerichte monitoring efforts voor quantitatieve assessments zorgen. Ook laten we ons graag betrekken bij een breed scala aan andere activiteiten, van het voorbereiden van managementplannen tot het samenstellen van educatieve campagnes voor het grote publiek. Bij Wildconscience vinden we het belangrijk de generaties van de toekomst bewust te maken van het negatieve effect dat invasieve soorten kunnen hebben en van de waarde van behoud van de biologische diversiteit en ecosysteemfuncties.

Pre-invasie / Vroege invasie

Coördinatie en communicatie

Tijdig coördineren met betrokkenen en stakeholders is essentieel, in het bijzonder met o.a. overheden en/of relevante departementen, natuurmanagementorganisaties, natuurorganisaties, duikorganisaties en de toeristische sector.

Educatie & outreach

Een informatieve campagne kan stakeholders en het grote publiek voorlichten over de specifieke invasieve soort en zijn potentiële impact. Ook veiligheidsinstructies kunnen hierin aan bod komen, evenals de aanbevolen meldingswijze en adviezen over wat te doen als men de invasieve soort tegenkomt.

De omvang van het probleem in kaart brengen

In een onderzoeksplan stellen we de basiswaarden vast van inheemse gemeenschappen en brengen we populaties in kaart van zowel inheemse als invasieve soorten (bijv. van de soort die naar alle waarschijnlijkheid het meeste last heeft van de invasie).

Ontwikkeling van een management plan

Wilt u controle krijgen over de populatie en de impact van invasieve soorten, en tegelijkertijd het structurele effect op native species en habitats minimaliseren, dan heeft u een strategisch plan nodig. Een plan dat rekening houdt met de aard van de invasieve soorten en eerdere invasies in omliggende gebieden. Ook korte- en langetermijndoelen op het gebied van educatie, monitoring en beheer worden hierin opgenomen. Deze doelen kunnen zo nodig later worden bijgesteld.

Tijdens de invasie

Educatie en outreach

Educatie en outreach vormen het belangrijkste onderdeel van elk managementplan voor invasieve soorten. Het moet doorlopend uitgevoerd en aangepast worden om het grote publiek en de stakeholders bewust te maken van de invasieve soort, diens potentiële impact en de manier waarop mensen eventueel zelf kunnen bijdragen aan management en beheer van de soort.

Monitoring

Om het succes van de beheersmaatregelen te kunnen bepalen is het nodig de groei van de soort te monitoren, zowel op individueel niveau als op populatieniveau. Ook inheemse gemeenschappen moeten worden gemonitord om te achterhalen of de invasieve soort effect heeft op specifieke soorten of habitats.

Beheer

Indien haalbaar behoort de populatie van invasieve soorten te geschieden met behulp van gepaste managementtechnieken.